Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk
Project
Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk
Opdrachtgever
Mourik Infra
Locatie
Schoonhoven - Amerongen
Projectomvang

55 km

Doorlooptijd
2020 - heden

Een veilige een leefbare dijk voor iedereen, dat wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) samen met de provincie Utrecht en de zeven dijkgemeenten aan de Lekdijk bereiken. De Lekdijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Een belangrijke ambitie van HDSR is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig.

Binnen dit project zullen tal van innovaties doorontwikkeld en ingezet worden om de complexe dijkversterking en optimale verzilvering van meekoppelkansen te bewerkstelligen. Een opgave die goed bij de abmitie en kennis van ABT past.

Rol ABT

In de tenderfase hebben we met een speciaal opgezet innovatieproces gekeken welke technische innovaties in onze ogen het meest kansrijk zijn om de ambities van HDSR te realiseren. Een interessant traject met nauwe afstemming tussen leveranciers, Mourik Infra, landschapsarchitecten, procesmanagers en innovatiemanagers vanuit Mourik Industry. Deze kruisbestuiving heeft in juli 2020 geleid tot de definitieve gunning van het project.

Samen met Mourik Infra en collega-bureau RPS pakken we de komende jaren de versterking van het deeltraject Salmsteke op (Planuitwerkingsfase en Realisatiefase), en integreren we de gebiedsontwikkeling Salmsteke Ontkiemt in onze plannen. Vanuit ABT zal onze inbreng in eerste instantie gericht zijn op de totstandkoming van het Definitieve Ontwerp. Enerzijds ten behoeve van Projectplan Waterwet, anderzijds op de doorontwikkeling van een innovatieve verticale pipingoplossing.

POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Binnen de meekoppelkans Salmsteke Ontkiemt wordt een nevengeul in het voorland binnen het deeltraject ontgraven. Dit geeft ons de mogelijkheid een prille procesinnovatie te verkennen: POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond. Het is immers meer dan logisch om zo min mogelijk te slepen met het hoofdbestanddeel van een dijk: grond. Dus als geschikte klei bij Salmsteke Ontkiemt vrijkomt, is het mogelijk bruikbaar bij de dijkversterking.

Deel dit bericht