Erasmus Medisch CentrumRotterdam
Erasmus Medisch CentrumRotterdam
Erasmus Medisch CentrumRotterdam
Project
Erasmus Medisch Centrum
Opdrachtgever
EGM Architecten bv
Architect
EGM Architecten bv
Locatie
Rotterdam
Projectomvang

207.000 mbvo

Doorlooptijd
2009 - 2021

Meer dan 8 jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe state of the art universitair ziekenhuis met een oppervlakte van 207.000m2. Op de plek van het bestaande ziekenhuis is een volledig nieuw complex gerealiseerd waar zorg, onderzoek en onderwijs samenkomen. Door de nieuwbouw transformeerde het Erasmus MC van een verzameling van losse gebouwen – verbonden met loopbruggen – naar een compact, efficiënt en geïntegreerd ziekenhuis. Het ontwerp van EGM architecten is flexibel, kent vele duurzaamheidskenmerken en is ingericht geïnspireerd op de principes van een healing environment.

Het nieuwe Erasmus MC bevat onder meer de volgende functies: klinische en poliklinische faciliteiten, omvangrijke radiologische en radiotherapeutische faciliteiten, een operatiekamercomplex, een centrum voor intensieve zorg, laboratoria voor diagnostiek en research, een logistiek centrum en kantoorfaciliteiten voor zorgpersoneel en onderzoekers.

De nieuwbouw Tranche 1 is gefaseerd uitgevoerd en verdeeld in fase Oost en West. Er is sprake van een “oprol locatie” op een zeer krappe bouwplaats, waarbij eerst ruim 10.000 m2 oude bouwdelen gesloopt zijn voordat de tweede fase van de nieuwbouw kon worden gerealiseerd. De sloop omvatte onder andere een aanzienlijke asbestsanering. Beide fasen zijn opgedeeld in meerdere bouwstromen met hun eigen uitvoeringsorganisatie en hierdoor is een doelmatige aanpak van het project gerealiseerd. Voor de realisatie van de kantoortoren met een hoogte van 120 m1 is gebruik gemaakt van een zelfklimmende montageloods, voorzien van twee ingebouwde bovenloopkranen. Prefab gevelelementen en vloerelementen zijn direct vanaf de vrachtwagen met de bovenloopkranen van de montageloods getransporteerd naar de montagelocatie. Tijdens fase West is het Rg-gebouw toegevoegd aan de hoofdopdracht van de aannemer.

Het Rg-gebouw is in bouwteamverband verder uitgewerkt en gerealiseerd. Verder zijn tijdens de uitvoeringsfase vele planwijzigingen ingepast. Voor de grotere planwijzigingen zijn met de opdrachtgever, adviseurs en aannemer “Taskforces” ingericht om tot een optimale verdere uitwerking en inpassing binnen het nieuwbouwproces te komen.

De nieuwbouw is gerealiseerd op een compacte complexe locatie, op het terrein van het bestaande ziekenhuis. De hoofdingang bevindt zich aan het Dr. Molewaterplein, in de hoek van de Zimmerman- en Wytemaweg. Om op de huidige locatie te kunnen bouwen, zijn de entrees verplaatst, loopbruggen en routes omgeleid, aanrijroutes voor ambulances en brandweerauto’s aangepast en is de opslag van medische gassen verplaatst. Tijdens de gehele bouwperiode is de toegankelijkheid van patiënten, bezoekers en personeel 24/7 gewaarborgd gebleven.

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe ziekenhuis is het bestaande ziekenhuis voor 100% operationeel gebleven. Uitgangspunt voor alle betrokken partijen was om de nieuwbouw met een minimale overlast voor patiënten, personeel en bezoekers te realiseren. Geluids- en trillingsoverlast bij het bouwen en slopen is beperkt tot voor de omgeving acceptabele waarden door het aanpassen van de bouwmethoden en het bewaken van geluids- en trillingsniveaus. Het nieuwe ziekenhuis is op verschillende plaatsen door middel van publieke verkeersruimten met het bestaande ziekenhuis en het onderwijscentrum verbonden. Voor de aansluitingen op de bestaande bebouwing heeft intensief overleg plaatsgevonden. Goede onderlinge afstemming en communicatie met alle betrokken partijen was cruciaal om het nieuwe ziekenhuis op te kunnen leveren.

Binnen het project is op diverse gebieden invulling gegeven aan duurzaamheid. Denk aan: ondergrondse warmte- en koudeopslag, terugwinning van de warmte van warmteproducerende installaties, afvalverwerking op het terrein middels het pharmafilter, waterloze urinoirs op de herentoiletten en aanwezigheidsdetectie op verlichting. Ook zijn er daktuinen aangelegd voor vertraagde afvoer van regenwater, die zijn voorzien van mossedum bedekking en fruitbomen. Er is veel daglicht, groen en een warme inrichting gerealiseerd, gericht op het verminderen van stress bij een ziekenhuisbezoek.

In overleg met het Erasmus MC is ervoor gekozen om het nieuwe ziekenhuis gefaseerd eerder over te dragen. Hierdoor kon het Erasmus MC vroegtijdig starten met de verdere inrichting, voor ingebruikname van noodzakelijke wijzigingen en het educatieprogramma. Zo is een functionele, volledige ingebruikname van het nieuwe Erasmus MC vier maanden na de totale projectoplevering maximaal veiliggesteld.

Erkenningen 
European Healthcare Design Awards 2019 – Winnaar – Interior Design and Arts
BNA Gebouw van het Jaar 2019 – Winnaar – Stimulerende Gebouwen
RAP Rotterdamse Architectuurprijs 2018 – Winnaar – Juryprijs en publieksprijs
Dutch Daylight Award 2018 – Eervolle vermelding – Gebouwen > 1000 m2
Architectenweb Zorggebouw van het Jaar 2018 – Nominatie – Shortlist
Het dak van het jaar 2017 – Nominatie 
Dakheld 2017 – Winnaar
Betonprijs 2013 – Winnaar – Uitvoering

ABT werkte hierbij in opdracht van EGM architecten bv en was geduurde de laatste acht jaar verantwoordelijk voor het bouwmanagement.

Ca-gebouw Erasmus MC
De renovatie van het Ca-gebouw van zo’n 22.000 m2 was complex in meerdere opzichten: vanwege de bestaande infrastructuur, de gefaseerde verbouwing waarbij het gebouw steeds deels in gebruik bleef én de ingeklemde ligging tussen omringende bebouwing, waarmee op verschillende niveaus verbindingen werden gemaakt. Tijdens deze periode bleven een aantal functionaliteiten (zoals een klinische afdeling en de beddencentrale) in bedrijf. Ook vormt het gebouw de doorgang voor omliggende gebouwen.

Door de renovatie transformeerde het gebouw zich tot een compact, efficiënt en geïntegreerd ziekenhuis. Het ontwerp van INBO architecten, Huygen installatie adviseurs en ABT BV is op diverse manieren innovatief en duurzaam te noemen. Het is ingericht met als doelstelling: het creëren van een healing environment. Het gerenoveerde Ca-gebouw bevat onder andere de volgende functies: Nucleaire geneeskunde, PET-MRI, piketkamers, medisch technologie, (politie)mortuarium en kantoorfaciliteiten voor zorgpersoneel en onderzoekers.  De renovatie is gefaseerd. Er was sprake van een “oprol locatie” op een zeer krappe bouwplaats, waarbij eerst oude bouwdelen gesloopt zijn voordat ook de gevel opgeknapt kon worden en loopbruggen gesloopt konden worden. De sloop omvatte onder andere ook enkele asbestsaneringen. De uitvoering kende meerdere bouwstromen met hun eigen uitvoeringsorganisatie en hierdoor is een doelmatige aanpak van het project gerealiseerd.

ABT was als technisch ontwerper betrokken in de ontwerpfase (tot en met bestek en aanbesteding). En tijdens de uitvoeringsfase (uitvoeringsvoorbereiding tot en met oplevering en nazorg) in de rol van bouwmanager/hoofddirectievoerder eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

ATMP-laboratorium Erasmus MC
Begin 2021 is de ATMP-faciliteit opgeleverd wat onderdeel uitmaakt van de apotheek. Dit is een cleanroom, klasse B, waar levende geneesmiddelen gemaakt worden (zoals cellen en virussen). Deze faciliteit is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Support Casper en het Erasmus MC.

Het Erasmus MC verricht hier vooraanstaand basaal en translationeel onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve ATMP. Onder andere op de afdelingen Longziekten, Interne Oncologie, Hematologie en binnen het Academic Center Stem Cells, Organoids en Regenerative Medicine (SCORE). De verwachting is dat de vraag naar ATMP-capaciteit op korte termijn zal toenemen.

ABT was tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase betrokken als contract-/bouwmanager.

Foto's
EGM Architecten
EGM Architecten
EGM Architecten
Deel dit bericht