Schadeadvisering

Bouwwerken bestaan uit een unieke samenstelling van materialen, vormgeving en detaillering. Door productontwikkeling, veranderingen in de omgeving, budgetten en architectuur is de bouw voortdurend in beweging. Dit maakt het bouwen interessant, maar tegelijkertijd niet zonder risico’s. Helaas ontstaat er soms schade.

Schade-expertise wordt uitgevoerd vanuit verschillende kennisgebieden, onder andere bouwfysica, bouwkundig, beton-, staal- en houtconstructie, installatietechniek en uitvoeringstechniek. Daarnaast kan ook de verantwoordelijkheid van de partijen of het juridisch perspectief meewegen. Bij de beoordeling van schades is het essentieel dat de schade vanuit de context wordt beoordeeld. Een constructieve schade bijvoorbeeld kan een bouwkundige oorzaak hebben of omgekeerd. Bij onze schadeadvisering combineren wij de binnen ABT aanwezige kennis in de breedte met specialistische kennis op de diverse vakgebieden. Hierdoor ontstaat een continue wisselwerking tussen de diverse vakgebieden, maar ook tussen het ontwerpen, uitvoeren en beheren van gebouwen.

Voorkomen is beter dan genezen
Schade kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door het toepassen van onjuiste detaillering. Vaak is niet het verkeerd toepassen van onderdelen of details het probleem, maar het over het hoofd zien van bepaalde aspecten. Denk hierbij aan de onderhoudbaarheid of thermische werking van gebouwdelen in de gebruiksfase. Schade-expertise heeft een directe relatie met de instandhouding van bouwwerken; schade kan het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. ABT kan op basis van de NEN 2767 adviseren over de instandhouding van gebouwen. Daarbij kan de ambitie ten aanzien van het instandhoudingsniveau en restlevensduur worden afgestemd op de beschikbare financiële middelen.

Niet alleen techniek
ABT is een onafhankelijk adviesbureau. Dit betekent concreet dat ABT schadegevallen objectief en onafhankelijk behandelt. Wanneer er verschillende partijen en belangen in het spel zijn, zal ABT hoor en wederhoor toepassen, maar vanuit feiten en waarnemingen een objectieve mening vormen. Met regelmaat worden we door de Rechtbank als onafhankelijk- of als partijdeskundige ingeschakeld. Ook kunnen wij juristen ondersteunen in het beantwoorden van de schuldvraag. ABT beschikt binnen de eigen organisatie over juristen en contractspecialisten.

Projectaanpak
ABT pakt een schadeonderzoek systematisch en volgens een vast ‘stappenplan’ aan.

Hersteloplossingen en engineering
Bij meerdere herstelvarianten, van ‘oplappen’ tot het compleet vervangen van onderdelen, kunnen de kosten van de varianten inzichtelijk worden gemaakt. Het kan gaan om directe bouwkosten, maar ook om indirecte kosten zoals reserveringen of onderhoudskosten op lange termijn. Het effect van het uitvoeren van bijvoorbeeld prestatieverbeterende ingrepen kan in geld worden uitgedrukt. De keuze voor één van de herstelvarianten wordt onder andere bepaald door restlevensduur van het bouwwerk, ernst van de schade, het risico op vervolgschade en de investeringsbereidheid van de opdrachtgever.

Bij de engineering van hersteloplossingen combineren wij de generalistische en specialistische kennis (zoals lijmwapening) die wij in huis hebben. Ook zetten wij waar nodig onze kennis van geavanceerde rekentechnieken in.

Het herstelvoorstel wordt verder uitgewerkt en geëngineerd tot een herstelplan of tot een werkomschrijving voor het aanbesteden van de herstelwerkzaamheden. Op basis van dit herstelplan kunnen de herstelwerkzaamheden door een uitvoeringsdeskundige worden uitgevoerd. Uiteraard kan ABT dat begeleiden.

Deel dit bericht