Kwaliteitsbewaking

ABT staat voor kwaliteit. Niet alleen voor de kwaliteit van ons eigen werk, maar ook voor de kwaliteit van bouwwerken. De focus ligt hierbij op de uitvoeringsfase, waar de kwaliteit traditioneel wordt geborgd door toezicht. Ons toezicht is proactief, vooraf sturend met risicosessies en werkplannen en achteraf controlerend: ‘wordt er gebouwd volgens het contract?’ 
Naast traditioneel toezicht voeren wij specialistische kwaliteitsinspecties uit op het gebied van geotechniek, constructies, bouwkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. De inspecties worden steekproefsgewijs uitgevoerd, waarbij de frequentie wordt bepaald op basis van een risicoanalyse. Dit sluit aan op systeemgerichte contractbeheersing, zoals tegenwoordig gebruikt wordt in Design & Construct-projecten.

Bouwen volgens de vraag
Kwaliteit betekent dat er gebouwd wordt wat er door de opdrachtgever of gebruiker gevraagd wordt. Met kwaliteitsborging of -toezicht wordt aangetoond dat de gevraagde kwaliteit werkelijk gerealiseerd wordt. Dat het bouwwerk voldoet aan de in het contract of in het programma van eisen gestelde eisen. Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is leidend, waarbij de technische specificatie is opgenomen in de vraagspecificatie of het bestek. Op basis van een risicoanalyse en het bestek of vraagspecificatie wordt een inspectie- of toezichtsplan opgesteld. Door tijdig bij te sturen worden faalkosten beperkt. Essentieel hierin is dat dit niet beperkt blijft tot controle achteraf. Risicoanalyses en een procesmatige benadering maken hier standaard onderdeel van uit.
Het sturen op kwaliteit raakt de interne organisatie van de uitvoerende partijen. Het is van belang om hier in een vroeg stadium aandacht aan te besteden. Bij voorkeur motiveren we op basis van technische argumenten, waarmee we op de werkvloer aan bewustwording werken. Dit is vele malen effectiever dan controle achteraf op basis van een contract, wat overigens ook altijd nodig zal blijven.

Kwaliteit is maatwerk
Kwaliteitsborging komt bij alle projecten globaal op hetzelfde neer, maar is toch ook altijd anders. Wij leveren maatwerk,  vanuit de overtuiging dat een goed proces met goede communicatie leidt tot een goed product. Hierbij sturen we altijd vanuit een technische invalshoek. Door de vele specialismen binnen ABT zijn wij in staat om ontwerp en uitvoering te verbinden. We ontwerpen vanuit maakbaarheid en maken bij het borgen/bewaken van kwaliteit gebruik van onze brede integrale kennis. 

ABT biedt - globaal - de volgende diensten aan:

  • toezicht, als onderdeel van een bouwdirectieteam op traditionele contracten. De toezichthouder bewaakt de kwaliteit in de uitvoering en ondersteunt de directievoering in het bewaken van afwijkingen, meer- en minderwerk en planning. 
  • specialistische kwaliteitsinspecties. De kwaliteitsinspecteur inspecteert  op basis van een risicoanalyse de kritische onderdelen of komt met een vaste frequentie op de bouw voor een kwaliteitsinspectie. Als ondersteuning van het toezicht of direct voor de opdrachtnemer.
  • Externe kwaliteitsborging als onderdeel van systeemgerichte contractbeheersing. Hierbij zijn de inspecties gebaseerd op het verificatie- en acceptatieplan, direct gekoppeld aan de vraagspecificatie.

 

Deel dit bericht