Kosten

Kostenbeheersing is essentieel voor een succesvolle afronding van een project. Projecten starten met ambitie. Door deze ambitie af te stemmen op het budget willen wij onnodige advieskosten en tijdsverlies voorkomen. Omdat we binnen ABT alle benodigde disciplines in huis hebben, kunnen we al in het vroegste stadium een betrouwbaar beeld van de kosten geven. De verwachtingen kunnen hierdoor worden afgestemd op de beschikbare budgetten. Vervolgens kunnen we de volledige begeleiding, sturing en advisering verzorgen. Dit doen we niet alleen vanuit kennis van het proces, maar ook vanuit onze – bureaubrede – kennis van techniek.

Beheersing van bouwkosten
Om de ambities daadwerkelijk te realiseren, wordt gebruik gemaakt van een palet aan mogelijkheden. Dit varieert van doelmatige en maakbare architectuur tot hoogwaardige uitvoeringstechnieken. En dat steeds weer binnen randvoorwaarden als kwaliteit, tijd en organisatie. Daarbij komt dat locatie, omgeving en (markt)omstandigheden altijd uniek zijn. Beheersing van bouwkosten vraagt dan ook om visie, brede kennis en ervaring en een systematische aanpak.

Een optimaal resultaat
Uiteraard is het ons doel om projecten binnen budget te realiseren. Dit met behoud van kwaliteit en voortgang, maar ook met oog voor ieders belang. Daar stopt het echter niet. We willen het optimale uit budgetten halen door steeds weer te kijken of oplossingen beter kunnen. We beschouwen de kosten over de gehele levensduur. Investeringen die tot lagere exploitatiekosten leiden worden hierdoor inzichtelijk. We werken risicogestuurd en op systematische wijze van grof naar fijn. Eventuele marktinvloeden maken we separaat inzichtelijk, zodat deze gedurende het proces goed in beeld blijven en er optimaal op geanticipeerd kan worden.

Haalbare en maakbare oplossingen
Door integraal te werken zijn onze oplossingen niet alleen haalbaar maar ook maakbaar. Door met alle betrokkenen samen te werken vanuit een taakstellend totaalbudget (en dus niet vanuit taakstellende deelbudgetten voor disciplines) wordt het integraal werken versterkt. Ondersteuning door BIM is daarbij vanzelfsprekend.

Een veelzijdig dienstenpakket
Wij bieden producten en diensten aan op het gebied van bouwkostenadvies en bouwkostenmanagement.

Onze bouwkostenadvisering richt zich onder meer op:

 • budgetramingen
 • elementenramingen (bouwkosten, investeringskosten, exploitatiekosten)
 • LCC-ramingen
 • SSK-ramingen (deterministisch of probabilistisch)
 • directiebegrotingen
 • beoordelen van prijsaanbiedingen
 • opstellen gunningsadviezen
 • beoordelen van meer- en minderwerken
 • voeren van prijsonderhandelingen
 • meerjarenonderhoudsbegrotingen
 • oppervlakte-analyses volgens de NEN2580
 • kosten / kwaliteitstoetsen
 • project- en realisatieplanningen
 • bouwlogistieke plannen
 • bouwexploitieberekeningen
 • residuele grondwaardeberekeningen

Met bouwkostenmanagement richten we ons op het - samen met de opdrachtgever - vaststellen van de kaders en de totale beheersing van het budget. Een systematische aanpak die voorziet in de budgettering, bewaking en de begeleiding van een project. Door actieve deelname en continue sturing geven we richting aan de projectdefinitie, de planuitwerking en ondersteunen we tijdens de prijs- en contractvorming en realisatie. Naast het inzichtelijk maken van de bouwkosten, stellen we heldere overzichten op en bieden inzicht in de ontwikkeling van de bouwkosten.

Daarnaast wordt onze kennis veel ingezet aan het begin van een project om te bepalen of het wel haalbaar is: quick scans, haalbaarheidsstudies, second opinions. Daarnaast treden wij regelmatig op als onafhankelijk deskundige bij prijsvragen en conceptuele studies en bij afwikkeling van leges voor vergunningen.

ABT is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK).

 

Deel dit bericht