Geotechniek

Om zo efficiënt mogelijk met de ruimte om ons heen om te gaan, bouwen we niet alleen steeds hoger, maar ook dieper. Dit veelal in een binnenstedelijke omgeving. Nieuwbouw vindt steeds meer nabij bestaande bebouwing plaats in het kader van binnenstedelijke herontwikkeling. Naast nieuwbouw worden bestaande gebouwen 'verduurzaamd' en vergroot.

Onze geotechnische advisering richt zich niet alleen op utiliteitsbouw, woningbouw, industriebouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Ook adviseren wij bij infrastructurele werken zoals spoor- en verkeersbruggen, wegen en onderdoorgangen, dijkversterkingsprojecten en op het gebied van windenergie

Hoogwaardige rekentechnieken
De toename in complexiteit van bouwprojecten leidt tot een hogere kans op bouwfouten en faalkosten. Daarnaast moet onder invloed van moderne contractvormen concurrerend worden ingeschreven. Dit noodzaakt tot creatieve oplossingen, een reductie in het gebruik van bouwmaterialen -  ook in het kader van duurzaamheid - en een inzicht in de kansen en risico’s die zich tijdens het bouwproces voordoen.

Door toepassing van hoogwaardige rekentechnieken, zoals PLAXIS en DIANA in combinatie met BIM en BEM vindt een integratie plaats van het constructief en geotechnisch ontwerp. Dit heeft als doel het reduceren van faalkansen, besparing op bouwkosten, rekenschap houden met invloeden uit omgeving.

Utiliteitsbouw
Onze speerpunten op het gebied van utiliteitsbouw:

 • Geotechniek en grondmechanica
 • Funderingen en funderingsherstel
 • Keldersystemen
 • Bouwputten en grondkeringen
 • Bemaling en drainage
 • Onderwaterbeton en beheersing
 • Omgevingsfactoren
 • Vergunningen en quickscans


Infrastructuur
Infrastructurele werken worden via tenders aanbesteed. In deze fase is de kennis en ervaring met de lokale ondergrond van groot belang om te komen tot een creatieve oplossing met een concurrerende prijs. Doordat een relatief groot deel van de faalkosten van geotechnische aard zijn, kunnen met een goed geotechnisch ontwerp de kansen en risico’s beter worden geïnventariseerd en met een scherpere prijs worden ingeschreven.

Onze speerpunten op het gebied van infrastructuur:

 • ProRail gecertificeerd
 • Goede kennis van richtlijnen ProRail (OVS) en Rijkswaterstaat (ROK, RBK)
 • Ervaring met moderne contractvormen en Systems Engineering
 • Goede integratie met vakgebied constructies


Dijkversterkingen
Voor vele dijken geldt dat deze niet voldoen aan de normen. Door aanwezigheid van bestaande bebouwing is op vele plaatsen onvoldoende ruimte om de dijk op traditionele wijze te versterken. Dijkversterking wordt gerealiseerd door constructies in de dijk, zoals diepwanden, boorpalen of damwanden. Door kennis uit de utiliteitsbouw met grondkeringen voor diepe bouwputten te combineren met de kennis op het gebied van dijken, zijn wij in staat om een integraal advies te leveren.

Onze speerpunten op het gebied van dijkversterkingen:

 • Zeer ervaren met diepwanden, boorpalenwanden, damwanden, etc. Zowel ontwerp als uitvoeringsbegeleiding.
 • Uitgebreide kennis TAW-richtlijnen.
Deel dit bericht