Constructies

Onze belangrijkste doelstelling bij constructieve advisering is het integreren van de constructie in het architectonisch ontwerp. Daarbij zoeken wij altijd naar de optimale oplossing binnen het taakstellend budget. We besteden veel aandacht aan het analyseren van de ontwerpopgave: wat wil de opdrachtgever, wat wil de architect? Hierbij zoeken we voortdurend naar creatieve, innovatieve oplossingen.

Constructief ontwerpen
Het is van belang dat bij de start van het proces niet alleen duidelijkheid is over het ‘programma van eisen en wensen’, maar ook over het beschikbare budget en de planning. Om in één ontwerp alle verschillende uitgangspunten met elkaar te verenigen, dient de constructief ontwerper steeds weer een beroep te doen op zijn creativiteit en inventiviteit.

Ontwerpen betekent niet alleen het invullen van functionele behoeften. Het ontwerp dient soms ook de aandacht te trekken, te verbazen. Denk hierbij enorme uitkragingen, het toepassen van hogesterktebeton en het constructief integreren van glas in draagconstructies. Het gaat daarbij niet alleen om het vaststellen van de grenzen van de techniek, maar vooral om de vraag hoe deze grenzen op een constructief én financieel verantwoorde wijze verlegd kunnen worden.

We verrichten dan ook veel onderzoek naar nieuwe materialen  en naar efficiëntere materiaaltoepassingen en uitvoeringsmethoden. Ook maken we veelvuldig gebruik van de nieuwste hoogwaardige rekentechnieken. Hiermee kunnen we optimalere constructies realiseren waarmee veelal ook nog materiaal bespaard wordt. In de praktijk blijkt dat deze investering zichzelf terugverdient: door een constructie zo efficiënt mogelijk te ontwerpen en uit te voeren, vallen de realisatiekosten vaak een stuk lager uit.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen kent in principe vier invalshoeken: flexibiliteit, integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevordering. De flexibiliteit van gebouwen wordt in hoofdzaak bepaald door de draagconstructie. ABT benadert projecten bij voorkeur integraal vanuit alle vier de invalshoeken om tot een optimaal resultaat te komen.

Hoogbouw
Door de schaarste van beschikbare ruimte in met name stedelijke gebieden gaan gebouwen steeds meer de diepte én de hoogte in. Daarin gaat het in de inleiding er nl over dat we steeds vaker de diepte ingaan in verband met ruimtegebrek / binnenstedelijk bouwen. Dit zou dus een heel mooi verband zijn. Er is een sterke wisselwerking tussen onder- en bovenbouw, die ABT door haar hoogwaardige kennis op beide gebieden naadloos kan integreren.

De financiële haalbaarheid van een hoogbouwplan is sterk afhankelijk van de opzet van de draagconstructie. Dit biedt de creatieve constructeur interessante mogelijkheden. Zo kan door de dragende kern te laten samenwerken met de gevel het gebouw slanker worden uitgevoerd, terwijl het functionele netto oppervlak toeneemt. Of kan beton en staal op een efficiënte manier gecombineerd worden in de draagconstructie, met een gewichtsbesparing én een hoger bouwtempo tot gevolg. Dit alles resulteert uiteindelijk in lagere investeringskosten.

 

Deel dit bericht