Bouwmanagement

De bouwmanager is bij ABT de regisseur van het ontwerp- en bouwproces. De bouwmanager zorgt voor een effectief verloop van het project binnen de gestelde kaders. Risicomanagement is hier een essentieel onderdeel van. Ook zorgt de bouwmanager dat alle betrokkenen  op een effectieve manier samenwerken en dat de juiste ‘mindset’ wordt gecreëerd. Bij ABT wordt in de rol van bouwmanager invulling gegeven aan de volgende taken:

Een bouwmanager houdt overzicht, geeft ruimte aan elkaar en houdt het gezamenlijke projectdoel voor ogen. Een goede samenwerking heeft als meerwaarde betere producten en  resultaten, efficiëntere tijdsbesteding en voldoening bij alle betrokkenen. Naast de ‘zachte’ kant zal de bouwmanager sturen op zowel proces als op inhoud volgens de GROTIK-methode (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). Daarbij wordt ook de ‘R’ van Risico opgenomen. Risico’s worden door middel van risicosessies in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt. Deze aspecten worden in elke fase bewaakt. Ze zijn onderwerp van tussentijdse rapportages en worden per fase vastgelegd in een fasedocument.

Onderstaand enkele projecten waar ABT in de rol als bouwmanager een bijdrage levert:

Contractmanagement

De contractmanager is een sparringspartner en adviseur voor de opdrachtgever als het gaat over het maken van gewogen keuzes voor de bouworganisatievorm en de daarbij behorende contractkeuze

Modern contractmanagement gaat over alle fasen van geïntegreerde contracten. Samen met de contractspecialist is de contractmanager degene die richting geeft aan de invulling van geïntegreerde contracten. Hierbij worden steeds vaker principes als Systems Engineering toegepast om op een transparante en systematische wijze de vraag van de klant te vertalen in een veelal functionele vraagspecificatie.

Na de aanbesteding is de contractmanager de persoon om de beheersing van het contract in goede banen te leiden waarbij het einddoel van de klant centraal staat. ABT past hierbij principes toe van Systeemgerichte Contractbeheersing. Onze visie is niet gebaseerd op sturen op afstand maar op het leveren van toegevoegde waarde vanuit inhoudelijke betrokkenheid. Ondersteund door een toetscoördinator kan bij de beoordeling van ontwerp en uitvoering gebruik worden gemaakt van de aanwezige brede én diepgaande kennis van ABT als multidisciplinair adviesbureau.

Ontwerpmanagement

Ontwerpbegeleiding is essentieel om het ontwerpproces zodanig te kunnen sturen en beheersen dat een optimaal resultaat wordt bereikt. De ontwerpleider zorgt met het ontwerpteam dat het programma op een juiste wijze wordt geïnterpreteerd en vertaalt naar een ontwerp. De ontwerpleider streeft er naar het beste in allen naar boven te halen qua creativiteit, oplossingsgerichtheid en samenwerking. Goede communicatie is daarbij de basis voor een vruchtbare samenwerking tussen alle partijen. Zo schept de ontwerpleider randvoorwaarden om een maximaal ontwerpresultaat te behalen. 

Directievoering

Krijgt u wat u heeft gekocht? Dit is de essentie van directievoering! Bij directievoering (veelal op basis van UAV) is het van belang dat de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nagekomen worden. Het sturen vanuit proces en techniek! 

Vanuit de technische achtergrond en ruime ervaring zien en benut ABT kansen. Ook maakt ABT risico’s inzichtelijk en beheersbaar (zie Risicomanagement). Door uitvoeringsspecialisten al in de ontwerpfase te betrekken is het mogelijk om gerichte uitvoeringsinput (maakbaarheid) te geven. Dit versoepelt de uitvoeringsfase!

Centraal staat het optimale gebruikersnut voor de opdrachtgever. Visie en ambitie worden vertaald in haalbare en werkbare oplossingen. Processen worden projectspecifiek ingericht, met doelgericht (samen)werken als kernwaarde. We geven proactief sturing aan het proces binnen de kaders en verantwoordelijkheden van het contract. Het gaat bij directievoering om de naleving van het contract, maar ook om het resultaat wat bereikt wordt, zonder grote risico’s voor de opdrachtgever.

Risicomanagement

Risicomanagement is feitelijk onderdeel van de standaard uitrusting en taakpakket van de bouwmanager. Risicomanagement is daarbij nooit een doel op zich maar een faciliterend proces ten aanzien van risico bewustwording, het maken van gewogen keuzes en het beheersen van grote onzekerheden in proces en project.

Ook wordt risicomanagement steeds vaker als separate ‘tak van sport’ gevraagd. Daar waar nodig kan naast de bouwmanager een ondersteunende risicomanager van toegevoegde waarde zijn als het gaat om: het creëren van bewustwording en draagvlak, het blijvend activeren van betrokkenen (stakeholders), het geven van inzicht doormiddel van bondige en heldere managementinformatie.

Naast het toepassen van risicomanagement binnen onze eigen organisatie (kwaliteitssysteem) heeft risicomanagement in alle fasen van het project een toegevoegde waarde. Risicomanagement is een doorlopend proces dat risico’s identificeert, beoordeelt en implementeert door het uitvoeren van beheersmaatregelen. De inzet van een risicomanager draagt daarmee bij aan het projectsucces.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement en communicatie zijn nauw verweven met de taken van de bouwmanager. De betrokkenheid van de juiste stakeholders op het juiste moment is cruciaal. 

We werken met krachtenveldanalyses en werken de communicatiestrategie met de opdrachtgever uit. Gezamenlijke sessies zijn een effectief middel in het creëren van betrokkenheid. Want hoe complex dan ook; het succes van een project staat of valt met heldere communicatie en het delen van kennis en de juiste informatie!

Kwaliteitsbewaking

ABT staat voor kwaliteit. Niet alleen voor de kwaliteit van ons eigen werk, maar ook voor de kwaliteit van bouwwerken. De focus ligt hierbij op de uitvoeringsfase, waar de kwaliteit traditioneel wordt geborgd door toezicht. Ons toezicht is proactief, vooraf sturend met risicosessies en werkplannen en achteraf controlerend: ‘wordt er gebouwd volgens het contract?’ 
Naast traditioneel toezicht voeren wij specialistische kwaliteitsinspecties uit op het gebied van geotechniek, constructies, bouwkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. De inspecties worden steekproefsgewijs uitgevoerd, waarbij de frequentie wordt bepaald op basis van een risicoanalyse. Dit sluit aan op systeemgerichte contractbeheersing, zoals tegenwoordig gebruikt wordt in Design & Construct-projecten.

Bouwen volgens de vraag
Kwaliteit betekent dat er gebouwd wordt wat er door de opdrachtgever of gebruiker gevraagd wordt. Met kwaliteitsborging of -toezicht wordt aangetoond dat de gevraagde kwaliteit werkelijk gerealiseerd wordt. Dat het bouwwerk voldoet aan de in het contract of in het programma van eisen gestelde eisen. Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is leidend, waarbij de technische specificatie is opgenomen in de vraagspecificatie of het bestek. Op basis van een risicoanalyse en het bestek of vraagspecificatie wordt een inspectie- of toezichtsplan opgesteld. Door tijdig bij te sturen worden faalkosten beperkt. Essentieel hierin is dat dit niet beperkt blijft tot controle achteraf. Risicoanalyses en een procesmatige benadering maken hier standaard onderdeel van uit.
Het sturen op kwaliteit raakt de interne organisatie van de uitvoerende partijen. Het is van belang om hier in een vroeg stadium aandacht aan te besteden. Bij voorkeur motiveren we op basis van technische argumenten, waarmee we op de werkvloer aan bewustwording werken. Dit is vele malen effectiever dan controle achteraf op basis van een contract, wat overigens ook altijd nodig zal blijven.

Kwaliteit is maatwerk
Kwaliteitsborging komt bij alle projecten globaal op hetzelfde neer, maar is toch ook altijd anders. Wij leveren maatwerk,  vanuit de overtuiging dat een goed proces met goede communicatie leidt tot een goed product. Hierbij sturen we altijd vanuit een technische invalshoek. Door de vele specialismen binnen ABT zijn wij in staat om ontwerp en uitvoering te verbinden. We ontwerpen vanuit maakbaarheid en maken bij het borgen/bewaken van kwaliteit gebruik van onze brede integrale kennis. 

ABT biedt - globaal - de volgende diensten aan:

  • toezicht, als onderdeel van een bouwdirectieteam op traditionele contracten. De toezichthouder bewaakt de kwaliteit in de uitvoering en ondersteunt de directievoering in het bewaken van afwijkingen, meer- en minderwerk en planning. 
  • specialistische kwaliteitsinspecties. De kwaliteitsinspecteur inspecteert  op basis van een risicoanalyse de kritische onderdelen of komt met een vaste frequentie op de bouw voor een kwaliteitsinspectie. Als ondersteuning van het toezicht of direct voor de opdrachtnemer.
  • Externe kwaliteitsborging als onderdeel van systeemgerichte contractbeheersing. Hierbij zijn de inspecties gebaseerd op het verificatie- en acceptatieplan, direct gekoppeld aan de vraagspecificatie.
Deel dit bericht