Bouwcontracten en bouwrecht

De bouw verandert steeds sneller. Waar vroeger de opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseurs duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden hadden, lopen deze de laatste jaren steeds vaker door elkaar. Opdrachtnemers gaan mee-ontwerpen. Adviseurs gaan samen werk aannemen. Binnen een BIM-model worden taken met meerdere partijen gedeeld. Bij deze ontwikkelingen bewegen de contracten mee, bij iedere situatie hoort een passend contract.

ABT helpt u bij de keuze van de juiste bouworganisatie- en contractvorm en stelt deze contracten ook graag voor u op. De beoordeling van contracten van derden valt ook binnen het takenpakket en waar nodig wordt u op risico’s en kansen gewezen. 

Een bouwcontract bestaat uit verschillende onderdelen; juridisch–administratieve voorwaarden, systeemeisen, proceseisen, technische voorwaarden en technische specificaties.  ABT heeft naast het opstellen van een bouwcontract ruime ervaring en kennis in huis op het gebied vele andere contractvormen.

Er worden zuivere of hybride UAV-gc contracten geschreven, van vraagspecificaties tot DBFMO contracten op basis van Systems Engineering. Ook werken wij op basis van door opdrachtgevers gehanteerde modellen.

Bestekken op basis van de UAV 2012 schrijft worden met de STABU- en RAW-systematiek geschreven,  zowel op werksoorten als op elementen (desgewenst gekoppeld/afgestemd op BIM).

Welke contractvorm?

De juiste contractvorm is een van de eerste essentiële keuzes die gemaakt moet worden. Hoeveel invloed wilt u op het ontwerp en uitvoering? Vindt u de functionaliteit belangrijker? Wilt u kunnen beslissen over ieder detail? Aan welke risico’s moet extra aandacht worden besteed?

Onze contractspecialisten staan klaar om samen met u deze keus te maken en kunnen vervolgens voor u de uitwerking van het contract verzorgen.

Het op te stellen bouwcontract sluit door deze werkwijze goed aan bij uw wensen. Risico’s kunnen worden beheerst en knelpunten komen tijdig in zicht en kunnen worden opgelost.

Begin met het einde voor ogen

Vroeger was het opstellen van het contract slechts een sluitpost voor aanvang van de aanbesteding. Wij zien gelukkig steeds vaker dat de contractspecialist een rol krijgt vanaf de start van het ontwerpproces. De contractkeuze wordt steeds vaker bij aanvang bepaald door het gewenste eindresultaat. Niet het bouwwerk maar de klantwens staat hierbij centraal. Wanneer de verantwoordelijkheden vastliggen en daarmee de contractvorm is gekozen volgt hieruit het ontwerpproces. Onze contractspecialisten kunnen meekijken of hierin moet worden bijgestuurd en kunnen desgewenst adviseren en verifiëren. Op die manier is het opstellen van het contract onderdeel van het integrale ontwerp- en bouwproces en sluit het aan ook aan bij mogelijke wensen ten aanzien van beheer en exploitatie.

Bouwrecht

In de ontwerpfase èn gedurende de uitvoering van bouwprojecten is kennis van het bouwrecht van groot belang. Voordat een project start is het belangrijk om de tussen partijen gemaakte afspraken helder een transparant op papier te krijgen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de geldende wet- en regelgeving, de voor de bouwsector geschreven sets van algemene voorwaarden en natuurlijk ook met de projectspecifieke eisen van betrokken partijen. Kortom: een bouwcontract is maatwerk! Onze juristen ondersteunen u graag bij het vastleggen van alle afspraken voor uw bouwproject.

Hoe zorgvuldig er in de beginfase ook is nagedacht over de tussen partijen geldende afspraken, er treden tijdens de looptijd van een contract toch nog vaak situaties op waar partijen vooraf geen rekening mee hebben kunnen houden. Onze juristen helpen u ook graag bij al uw concrete bouwrechtelijke vragen die tijdens de looptijd van een contract aan de orde zijn. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uitvoeringsdiscussies, meer- en minderwerk, vertragingsgeschillen en aansprakelijkheidskwesties. Desgewenst begeleiden onze bouwrechtjuristen u ook bij het nemen van concrete juridische vervolgstappen.

Deel dit bericht