Wind op Dijken

Bij Windpark Oostpolderdijk heeft ABT met ondersteuning van dochterbedrijf WindBase bijgedragen aan een wereldprimeur: het plaatsen van windturbines op een primaire zeekering! Deze pilot behoort bij een concept waar we in geloven: Wind op Dijken.

Kansen energietransitie verzilveren

Vanuit het energieakkoord wordt hoog ingezet op windenergie. Bij wind op land speelt het inpassingsvraagstuk vaak een grote rol, het vinden van beschikbare gronden is een tijdrovend proces. Ontwikkeling van duurzame energie op terreinen van de Rijksoverheid is een maatregel om de inpassing te versnellen. Waterkeringen die in beheer zijn bij de overheid zijn dan een interessante optie. Hiermee is het concept Wind op Dijken geboren!

Wind en water

Windturbines op dijken bieden veel voordelen. De combinatie van wind en water maken dijken aantrekkelijke locaties, vanwege de goede en sterke windcondities. Het waait er immers bijna altijd, wat goed is voor de duurzame energieopbrengst en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De ruimtelijke omgeving van dijken leidt ook tot minder overlast van windturbines. Daarnaast komt de grondvergoeding ten goede aan de beheerder, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor het onderhoud van dijken.

Integrale advisering

Het ontwerpvraagstuk van een windturbine op een dijk is complex. De beheerders van de waterkering zijn kritisch, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de dijk. Turbineleveranciers stellen hoge eisen aan stijfheid en scheefstand van de fundatie. Daarnaast komen de aannemers met steeds grotere kranen op een smalle dijk om ook het hoogste onderdeel te kunnen plaatsen en wil de ontwikkelaar een kostenefficiënt fundament.

In dit speelveld komen wij samen met ons dochterbedrijf WindBase tot ons recht. We spreken ieders taal en komen tot het optimum tussen techniek, maakbaarheid, kosten en risico’s. Eén ding staat bij ons voorop: de veiligheid van de dijk. De betrouwbaarheid van onze aanpak blijkt uit het positieve ENW-advies voor Windpark Oostpolderdijk.

Relevante projecten

Deel dit bericht