Constructieve dijkversterkingen

ABT is een gespecialiseerd bureau voor integrale advisering met geotechnisch adviseurs en constructeurs met specialistische kennis over constructief versterkte dijken. Denk hierbij niet alleen aan beton en staal, maar ook aan bijzondere constructies met glas. Een dijkversterking is echter meer dan alleen een constructie ontwerpen. Van actieve deelname bij tenders, omgang met System Engineering tot het beheersen van omgevingsrisico’s: wij leveren een integraal dienstenpakket voor het technisch ontwerp van dijkversterkingen.

Interactie constructeur en geotechniek

Bij ABT zijn we gericht op het vinden van het optimum tussen grond en constructies. Door de korte lijnen in onze organisatie weten de constructeurs en de geotechnici elkaar makkelijk te vinden.

Klassieke dijkversterkingen met louter grond zijn misschien wel geotechniek in zijn meest pure vorm. De opkomst van constructies in dijken is het gevolg van ruimtegebruik. Van oudsher is de dijk een populaire plaats om woningen te vestigen. Het zijn echter juist die woningen langs de dijken die het versterken van de dijk met grond soms niet meer mogelijk maken. Een relatief prille ontwikkeling is het versterken van dijken met constructieve elementen.

Geotechniek en constructies kunnen hierbij niet los van elkaar worden gezien. Grond oefent druk op de constructie uit en vice versa. Wij hebben alle kennis in huis om dit vraagstuk integraal te bekijken. Met complexe termen als parametrisch ontwerpen of integrale herverdelingscapaciteit komen we tot betrouwbare, kosteneffectieve ontwerpen.

Constructies in dijken: de standaard of meer dan dat?

De standaard bij dijkversterkingen is veelal de verankerde stalen damwand. Wij kijken echter verder dan de standaard. Exotische alternatieven als ongewapende CSM-wanden, gecementeerde grondverbetering of grote diameter boorpalen hebben we al toegepast als “best for project”.

Innoveren betekent ook omgaan met onzekerheden. Indien nodig voeren we eerst proeven uit om onze ideeën te testen. Niet alleen voor ontwerpparameters of uitvoeringsaspecten, maar ook om de belangen van de toekomstig beheerder van de waterschappen te borgen. Wij hebben bij onze ontwerpen oog voor alle stakeholders: het kenmerk van specialistisch maatwerk.

Beperking maatschappelijke impact

Bij ABT gaan techniek en maatschappelijk verantwoord handelen hand-in-hand. Een dijkversterking is ingrijpend voor de omgeving. Niet alleen tijdens de uitvoeringsperiode, maar ook door blijvende ingrepen als grote ophogingen met grond.

ABT heeft afgelopen jaren de grenzen verlegd voor de mogelijkheden van dijkversterkingen met grond rondom woningen. Dit hebben we gedaan door het tijdsafhankelijke gedrag van grond af te stemmen op de tijdsafhankelijke vervormingscapaciteit van paalfunderingen. Het effect van een grondophoging is altijd een langjarig proces. Paalfunderingen kunnen juist meer vervormingen verdragen als ze langzaam in de tijd optreden dan als dezelfde vervorming opeens optreedt. Vergelijk het maar met een boekenkast die langzaam doorzakt.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat de maatschappelijke impact van een dijkversterking veel minder is, omdat veel dijkversterkingen alsnog met grond kunnen worden uitgevoerd.   Alternatieven zijn namelijk draconische maatregelen als opvijzelen van woningen, damwandschermen rondom woningen of in het ergste geval zelfs amoveren. Niet alleen zijn deze alternatieven veel duurder, maar ook veel ingrijpender voor de omwonenden.

Relevante projecten

Deel dit bericht