Haalbaarheidsonderzoek

Hergebruik is een wezenlijk andere opgave dan nieuwbouw. Hoe stem je de bestaande situatie af op de ambitie? Welke aspecten en criteria zijn voor u van belang? En hoe maakt u hierin keuzes. Een gedegen haalbaarheidsstudie vormt ons inziens een belangrijke basis om te komen tot een gewogen afweging voor hergebruik. Dit kan met verschillende diepgang op uiteenlopende aspecten voor u worden geanalyseerd en onderzocht.

De te onderzoeken aspecten betreffen vaak de ruimtelijk, functionele, technische en financiële consequenties, maar zeker ook consequenties ten aanzien van duurzaamheid, risico’s,  bouwtijd en tijdelijke huisvesting zijn relevant om mee te wegen. Vaak vloeien uit een onderzoek diverse mogelijke scenario’s voort. In dialoog met de opdrachtgever wordt onderzocht welke aspecten het meeste van belang zijn. Waarna een passend adviesscenario kan worden opgesteld aansluitend bij de gestelde ambitie. 

Link: 963

ABT-quickscan
Bij een onderzoek naar een nieuwe gebruiksfunctie voor een bestaand gebouw is de door ABT ontwikkelde quickscan een veelzijdig gehanteerd instrument. De ABT-quickscan is ontwikkeld, met als doel om op een compacte wijze, een integraal beeld te vormen over de gebruiksmogelijkheden van bestaande gebouwen. Woningen, kantoren, winkels of zorg? Of is een mix van functies interessanter? 

Op basis van kennis en ervaring worden gebouwonderdelen beoordeeld op de aspecten: conditie, kwaliteit en regelgeving. Een functieanalyse beoordeelt de mogelijke gebruiksfuncties op geschiktheid. Met inachtneming van de ambities van de opdrachtgever op het gebied van onder meer architectuur, duurzaamheid en comfort worden de geschikte functies vertaald in bouw- en exploitatiekosten.

Afweging instandhouding versus sloop- en nieuwbouw
Ook het behoud en hergebruik van de bestaande huisvesting heeft in de huidige markt volop de aandacht. ABT heeft veel ervaring met het analyseren en vergelijken van mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van deze bestaande huisvesting. De scenario’s lopen uiteen van: instandhouding en grootschalige renovatie tot sloop en nieuwbouw.

Om een bewuste scenariokeuze te kunnen maken geeft ABT de consequenties van een scenario op uiteenlopende paramaters weer. Naast investerings- en exploitatiekosten zijn energiezuinigheid, restlevensduur, kwaliteit en procedures bijvoorbeeld veel onderzochte parameters. Op basis van deze parameters kan samen met de opdrachtgever een bewuste huisvestingsstrategie worden gekozen.

Inventariseren bestaande technische kwaliteit
Indien er financieel draagvlak is voor hergebruik dient de bestaande kwaliteit en technische prestatie op een hoger detailniveau te worden geïnventariseerd. Afhankelijk van de leeftijd van het gebouw en de beschikbaarheid van oorspronkelijke ontwerpgegevens geeft destructief onderzoek meer inzicht in de kwalitatieve gebouwsamenstelling. 

Afbeelding: Bestaande_gebouwen
Deel dit bericht