31 januari 2018

Keldervloeren vergeleken: duurzaamheid en kosten gaan hand in hand

Om te kunnen sturen op de bouwkosten en de milieu-impact van een gebouw, moet het inzicht in de bijdrage van de verschillende constructieonderdelen vergroot worden. Binnen ABT is in een studie gedaan naar verschillende typen keldervloeren. Per variant is een globale vergelijking gemaakt voor zowel de carbon-footprint als de directe bouwkosten. In deze blog meer over de resultaten!

Eindresultaat

Afbeelding: Resultaten vergelijking - Ruud Arkesteijn1

Uitgangspunten
De vergelijking betreft onderstaande vier keldervloerprincipes: drie met onderwaterbeton en ter referentie ook een keldervloer zonder onderwaterbeton (zie de eerste blog uit deze reeks van vier voor een nadere toelichting). De diktes zijn afgeleid uit vergelijkbare referentieprojecten met een maximale waterdruk van circa 7 m.

Afbeelding: Resultaten vergelijking - Ruud Arkesteijn2

In de studie is alleen de vloerdoorsnede beschouwd. De invloed van de palen en de poeren op het totale vloeroppervlak is doorgaans gering en deze zijn bovendien afhankelijk van het specifieke project (vanuit de bovenbouw). Ook de invloed vanuit een grondverbetering/werkvloer, effect op keerwand, bijlegwapening, (bodem)injectie of een spanningsbemaling zijn niet beschouwd. Wel meegenomen in de vergelijking zijn:

•    grondverzet;
•    onderwaterbeton met/zonder staalvezels;
•    eventueel aanvulzand en klinkerverharding;
•    beton en wapening constructievloer op basis van waterdichtheidsklasse TC1.

Toelichting vergelijking carbon footprint
Voor de verschillende vloervarianten is de carbon footprint bepaald. Voor betonconstructies wordt CO2-uitstoot beschouwd als een goede graadmeter voor duurzaamheid in het algemeen. De milieu-impact van de diverse betonmengsels is bepaald met de ABT-groen betontool en die zijn vermenigvuldigd met de benodigde materiaalhoeveelheden per variant. De uiteindelijke scores geven hierdoor een zuivere vergelijking in CO2-uitstoot per m2 aan keldervloer. 

Uiteindelijk volgt uit de analyse dat “alleen constructievloer” en de “definitieve SVOWB-vloer” de meest gunstige resultaten opleveren. Dit komt voornamelijk omdat deze constructies slanker zijn; de toegepaste mengsels zijn vergelijkbaar. De reden dat de 400 mm constructievloer ongeveer even veel CO2-uitstoot geeft als de 900 mm SVOWB-vloer, komt voort uit de grotere hoeveelheid wapeningsstaal (kg/m3).

Uit gevoeligheidsanalyses per variant volgt dat de hoeveelheid cement, de cementsoort en de hoeveelheid wapening veel invloed hebben op de milieu-impact van een betonmengsel. Zo is het toepassen van portlandcement gunstiger dan het toepassen van hoogovencement en leveren mengsels met minder cement een gunstig effect op de milieu-impact op. Binnen het project NU.VU+P-Campusplein is bijvoorbeeld de footprint van de traditionele bouwwijze circa 15% lager geweest doordat er “groene betonmengsels” zijn toegepast ten behoeve van de BREEAM-doelstellingen. 

Toelichting vergelijking bouwkosten
Op vergelijkbare wijze als voor de milieu-impact is ook een kosteninschatting gemaakt, waarbij de graadmeter uiteraard geen CO2 betreft, maar euro’s voor directe bouwkosten.  Ook hier zijn de resultaten omgerekend naar € per m2 aan keldervloeroppervlak. 

In de regel is een duurzamere variant ook goedkoper. In kosten blijkt het verschil tussen een principe zonder en met (SV)OWB  nog groter dan voor CO2. Dat verschil wordt nog eens vergroot doordat in een “natte bouwkuip” het graafwerk duurder is dan in een “droge bouwkuip”. Voor stempeling of verankering van bouwkuipen is een (SV)OWB-vloer echter weer gunstiger doordat deze ook als stijf stempel fungeert. 

Compleet gebouw
ABT is in staat om in een vroeg stadium de globale bouwkosten van een project inzichtelijk te maken. Op het gebied van duurzaamheid worden hier stappen in gemaakt. Om de milieu-impact van het totale gebouw te bepalen, is de milieu-impact monitor ontwikkeld. Dit geeft – op basis van een BIM-model – inzicht in de milieu-impact van het gehele bouwproject. 

Om al vroeg in het ontwerpproces te kunnen bijsturen – bijvoorbeeld als er nog geen BIM-model is – is het belangrijk om inzicht te hebben in de invloed van afzonderlijke gebouwonderdelen. ABT heeft deze milieu-impact-analyse niet alleen voor keldervloeren uitgevoerd, maar ook voor kolommen en vloersystemen. ABT is bezig om dit uit te breiden voor meer constructie-onderdelen. 

Deze blog is de tweede in een serie van vier blogs over keldervloeren. Wil je meer weten? Lees dan ook de andere blogs!

1. Innovaties in keldervloeren: niet stapelen, maar integreren!
2. Keldervloeren vergeleken:  duurzaamheid en kosten gaan hand-in-hand
3. Waterdichte keldervloeren zijn geen utopie!
4. Waarom onderwaterbeton vaak niet “duur” is…

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht